Volg ons via

Algemene Voorwaarden

Deze website is eigendom van Kleihuisje.

Kleihuisje maakt deel uit van de vennootschap ‘Ward Lyppens BV’.

Ons maatschappelijk adres is Brouwerijstraat, 23 te 9920 Lievegem.

U kunt ons bereiken via [email protected] of 0478/408936.

Ons ondernemingsnummer is BTW BE 0504.928.748 en we ressorteren onder RPR Gent.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kleihuisje of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Kleihuisje levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Kleihuisje de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Kleihuisje kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via [email protected].

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Kleihuisje geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Kleihuisje kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Kleihuisje verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kleihuisje niet. Kleihuisje is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kleihuisje. Kleihuisje kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Online aankopen

Om een product of dienst aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Indien van toepassing, kies je vervolgens je wijze van levering. Na het aanvaarden van onze Algemene Voorwaarden kan je je bestelling plaatsen door het indrukken van de bestelknop waarna je kan doorgaan met de betaling.

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra de betalingstransactie succesvol voltooid is.

Levering

Artikelen besteld via deze webwinkel worden uitsluitend geleverd in België en Nederland.

In geval van bestelling van producten worden de bestelde goederen geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Je ontvangt een track & trace code waarmee je je bestelling kan volgen.

Elke zichtbare beschadiging tijdens het transport en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld (binnen de 24u na ontvangst) worden gemeld aan [email protected].

Elke levering dewelke niet overeenstemt met de artikelen die op het aankoopoverzicht vermeld staan, moet eveneens door de Klant, binnen de 24u na ontvangst, gemeld worden aan Kleihuisje.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de Klant werden ontvangen.

Herroepingsrecht aangekochte artikels & retours

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, Kleihuisje – Brouwerijstraat 23, 9920 Lievegem – [email protected], 0478/408936, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Kleihuisje heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Kleihuisje. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. De kosten hiervoor worden door de klant gedragen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Kleihuisje zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Je kan je retourpakket retourneren via een koerier naar keuze. De originele doos mag niet gebruikt worden als verzendingspakket zelf, er moet steeds een andere doos rondom de originele doos zijn ter bescherming en aangevuld worden met pakketvulling zodat de beweging minimaal is.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen terug in ontvangst hebben genomen en hebben nagekeken.

Aansprakelijkheid

Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor de schade die hij of zij, tijdens de workshops georganiseerd door Kleihuisje zowel direct als indirect heeft veroorzaakt aan goederen, lesmateriaal, eigendommen, leslokalen, gebouwen en personen, en dit zonder dat er sprake dient te zijn van opzet.

In de mate wettelijk toegelaten, aanvaard je dat Kleihuisje niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die resulteert uit haar fout, behoudens in geval van opzettelijke fout, grove nalatigheid en opzet. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Kleihuisje steeds beperkt tot het bedrag dat de deelnemer betaalde voor de deelname aan de betreffende workshop en tot de gevallen van directe schade.

Kleihuisje is evenmin aansprakelijk voor enige onrechtstreekse of gevolgschade, met inbegrip van maar zonder beperking tot verlies van inkomsten, verlies van winst en reputatieschade.

Kleihuisje kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen tijdens de van haar uitgaande workshops.

Klachten

Alle klachten met betrekking tot de aankoop van producten en diensten dienen binnen de 14 kalenderdagen na de datum van de betreffende workshop of de ontvangst van de producten schriftelijk en met duidelijke omschrijving aan Kleihuisje kenbaar gemaakt te worden.

U hebt bovendien steeds het recht om klacht in te dienen bij de Consumentenombudsdienst: Koning Albert II-laan 8 bus 1, 1000 Brussel
Tel.: +32 2 702 52 00 Fax: +32 2 808 71 20; [email protected]
www.consumentenombudsdienst.be/nl

De garantie van de DIY pakketten beperkt zich tot de verschillende onderdelen ervan en niet tot de assemblage die u zelf hebt gemaakt.

Indien en voor zover de Klant hiervoor zijn voorafgaande toestemming heeft gegeven, behoudt Kleihuisje zich het recht om beeldmateriaal, gemaakt tijdens de workshops, te gebruiken als promotiemateriaal.

Een workshop annuleren

Zie ‘veelgestelde vragen’

Jouw winkelmand 0